Suzuki
Suzuki

Parts

Code Part number Name Additional information Qty
0 31100-60A12 MOTOR ASSY, STARTING C,V 1
1 31311-64B11 .ARMATURE C,V:<-31311-64B10 1
2 31341-60A10 .GEAR, MOTOR SHAFT C,V 1
3 31343-50F40 .GEAR, INTERNAL C,V:<-31343-86030 1
4 31344-86030 .GEAR, PLANETARY C,V 3
5 31320-86030 .CLUTCH, OVER RUNNING C,V 1
6 31313-86030 .RING, STOPPER C,V 1
7 31345-86030 .SEAL, DUST C,V 1
8 31193-86030 .BALL C,V 1
9 31110-56B10 .YOKE ASSY C,V 1
10 31131-60A10 .BRUSH C,V 1
11 31173-60A20 .HOLDER ASSY, BRUSH C,V 1
12 31172-64B60 .BUSH C,V 1
13 31152-79030 ..BEARING, DRIVE HOUSING C,V 1
14 31261-60A10 .BOLT C,V 2
15 31191-86030 .LEVER SET, PINION DRIVE C,V 1
16 31220-86030 .SWITCH ASSY C,V 1
17 08321-01083 .LOCK WASHER C,V 1
18 08310-00083 .NUT C,V 1
19 31136-79030 .SCREW SET C,V 1